Newsletter


Utile

Pentru relaţii şi comenzi telefonice:
    Tel.: 021 319 58 88
    E-mail: pr@edituramilitara.ro

Punct de informare/desfacere:

    Biblioteca Militară Naţională
    Bdul Elisabeta nr. 24, sector 5
    Bucureşti
    (Palatul Cercului Militar Naţional)

ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

pentru încadrarea postului vacant deexecuţie de

TEHNOREDACTOR gr. IA în cadrul EDITURII MILITARE

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba practică

Punctaj interviu

Punctaj final al concursului

Admis/

Respins

Mihai Ştefan

86

80

80

82

Admis

Candidatul declarat „ADMIS” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 22 iunie 2017, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1027 din 11.11.2014.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „ADMIS” la concurs poate solicita, până la data de 12.06.2017, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1027 din 11.11.2014. Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13,  la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Grădinaru Narcisa, telefon 021.3195888.

Potrivit prevederilorart. 27 din Legea nr. 53/2003 „Codul muncii”, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru angajare candidatul declarat admis la concurs are obligaţia de a completa dosarul profesional, până la data de 14.06.2017 (în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale), cu certificatul medical emis în condiţiile legii, prin care se atestă faptul că este apt pentru a presta munca specifică postului de TEHNOREDACTOR. Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menţionat.

 

COMISIA DE CONCURS

Preşedinte: Pcc. Marius Iorgulescu

Membru:    Pcc. Simona Calcan

Membru:    Pcc. Adelaida-Mihaela Radu

Secretar:     Pcc. Narcisa Grădinaru

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02093 Bucureşti,astăzi 07.06.2017, ora 10.00.