Newsletter


Utile

Pentru relaţii şi comenzi telefonice:
    Tel.: 021 319 58 88
    E-mail: pr@edituramilitara.ro

Punct de informare/desfacere:

    Biblioteca Militară Naţională
    Bdul Elisabeta nr. 24, sector 5
    Bucureşti
    (Palatul Cercului Militar Naţional)

ANUNŢ

privind organizarea concursului pentru ocuparea postului

de personalul civil contractual de execuţie, vacant,

CORECTOR Tr. IA

 

       

Unitatea Militară 02093 organizează concurs pentru ocuparea unui post de execuţie vacant, prevăzut cu studii medii, de corector tr. IA.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 - cerere de înscriere la concurs* adresată şefului Unităţii Militare 02093 Bucureşti;                  

 - copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea**, potrivit legii, după caz;  

 - copia diplomei de bacalaureat, care să ateste nivelul studiilor absolvite; 

 - copii ale altor acte de studii care să ateste efectuarea unor specializări în domeniul de activitate al postului, precum şi copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului**; 

 - carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor absolvite, în copie**; 

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; 

 - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni       anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate***;

- curriculum vitae, model european.

      Dosarele de concurs se depun la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13, sector 6, persoană de contact Narcisa Grădinaru, secretar al Comisiei de concurs, telefon 021.319.58.88 / 021.314.91.61;         

        

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului:

Pregătirea profesională:

 •        studii de specialitate: Absolvirea unei instituţii de învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat.
 •        cunoştinţe de operare / programare pe P.C. şi nivelul de cunoaştere: Cunoştinţe de utilizare a calculatorului, nivel mediu, Microsoft Office, Adobe Acrobat.
 •        autorizări speciale pentru executarea atribuţiilor: Nu.

Experienţă:

 •    vechime în muncă: 6 ani şi 6 luni.
 •    vechime în specialitatea necesară: 6 ani şi 6 luni.

Starea de sănătate necesară ocupării postului:  apt pentru muncă.

Cerinţe specifice:

 • Capacitatea de realizare a activităţii în  vederea atingerii obiectivelor profesionale;
 • Capacitatea de adaptare la condiţiile de muncă şi de valorificare în condiţii optime a resurselor disponibile;
 • Capacitatea  de   comunicare   şi   de   relaţionare   intra/interinstituţională,   în   raport  cu atribuţiile de serviciu;
 • Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.

 

Condiţiile necesare ocupării unui post de personal civil contractual vacant sunt:

     ● deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând  Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;

     ●  cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

     ●  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

     ●  deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;

     ● deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei  medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

     ●  îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime în muncă sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;

 • persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infrancţiuni săvârşită cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

      1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13, sector 6, în data de 10 mai, ora 13.00.

      2. Proba practică: se desfăşoară la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13, sector 6, în data de 16 mai, ora 13.00.

      3. Interviul: se desfăşoară la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13, sector 6,  în data de 22 mai, ora 13.00.

     

 1. Bibliografia de concurs:

- Legea nr. 8 din 14.03.1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

- Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 201 1;

- Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României 654 din 28 iulie 2006;

- DOOM, Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2007

- Gramatica limbii române, ediţie revizuită, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008

- Şerban Andronescu, Tehnica scrierii academice, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de mâine”, 1997

- Philippe Schuwer, Tratat practic de editare, Editura Amarcord, Timişoara, 1999;

- Uniunea Europeană, Ghid interinstituţional de redactare, Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, Bruxelles, Luxembourg, 2011;

- Cătălin Strat, Manualul redactorului de carte. Introducere în teoria şi practica redactării, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti 2014;

- Tudor-Vlad Popescu, Ghid de bune practici în activitatea editorială, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti 2014;

- Albert Labarre, Istoria cărţii, Institutul European, Iaşi, 2002;

- Alberto Manguel, Istoria lecturii, Editura Nemira, Bucureşti, 2011.

- MS Office Word 2010 user guide, publicat pe intemet;

- MS Office Excel 2010 user guide, publicat pe internet;

- MS Office Outlook 2010 user guide, publicat pe internet;

- MS Office PowerPoint 2010 user guide, publicat pe internet.        

 

Tematica de concurs:

● organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;

● tipuri de relaţii şi comportamentul personalului din Armata României;

● legislaţia dreptului de autor;

● proiectul editorial – etapele parcurse de un manuscris într-o editură de la preluarea lui de la autor până la viza „bun de tipar”;

● organizarea şi funcţionarea editurilor;

● norme de redactare pentru cartea ştiinţifică;

● tipuri de caractere, formate de carte, tipuri de ediţii;

● paginaţia unei lucrări, prezentarea manuscrisului pentru tipărire, semnele de corectură.

            

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

     

 • Data-limită până la care se pot depune dosarele de concurs este:  02.05.2017 ora 16.00.

 

      ●  Probele de concurs se desfăşoară astfel:      

                  ●  Selecţia dosarelor de concurs: în data de 03.05.2017, ora 14.00;

                  ●  Proba scrisă: în data de 10.05.2017, ora 13.00;

                  ●  Proba practică: în data de 16.05.2017, ora 13.00

                  ●  Interviul: în data de 22.05.2017, ora 13.00.

 

     ▪ Rezultatele obţinute la probele de concurs se afişează după susţinerea fiecărui probe de concurs, astfel:

                  ●  Selecţia dosarelor de concurs: în data de 04.05.2017, ora 14.00;

                  ●  Proba scrisă: în data de 11.05.2017, ora 14.00;

                  ●  Proba practică: în data de 17.05.2017, ora 15.00

                  ●  Interviul: în data de 23.05.2017, ora 15.00.

 

     ▪ Eventualele contestaţii se pot depune întermen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor obţinute la probele de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept, astfel:

                  ●  Selecţia dosarelor de concurs: în data de 05.05.2017, ora 14.00;

                  ●  Proba scrisă: în data de 12.05.2017, ora 14.00;

                  ●  Proba practică: în data de 18.05.2017, ora 15.00

                  ●  Interviul: în data de 24.05.2017, ora 15.00.

 

     ▪ Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13, sector 6, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, astfel:

                  ●  Selecţia dosarelor de concurs: în data de 08.05.2017, ora 14.00;

                  ●  Proba scrisă: în data de 15.05.2017, ora 15.00;

                  ●  Proba practică: în data de 19.05.2017, ora 15.00

                  ●  Interviul: în data de 25.05.2017, ora 15.00.

 

      ▪ Rezultatul final al concursului nu poate fi contestat.

      ▪ Rezultatul final al concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13, sector 6, în data de 26.05.2017, ora 14.00.

  

      ▪ Pentru angajare, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul declarat admis la concurs are obligaţia de a completa dosarul profesional, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale, cu certificatul medical emis în condiţiile legii, prin care se atestă faptul că este apt  pentru a presta munca specifică postului. Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menţionat.